Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 423
DÖKÜMANLAR  › TÜBİTAK PROJELERİ  › BURS
BURS

DESTEKLENEN PROJELERDE  BURS KARŞILIĞI ÖDEME

YAPILMASI İLE İLGİLİ HUSUSLAR

 

Uygulama amacıyla projede yer alan Doktora Sonrası Araştırmacılar ile Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında Lisans, Lisansüstü eğitimlerini yapan öğrencilere, burs ödemesi yapılabilir. Bu konudaki uygulamada aşağıdaki hususlar yerine getirilir:

 

1.   Burs ödemelerinin yapılabilmesi için proje bütçesinde gerekli ödeneğin yer alması, burs ödemeleri yapılacak kişilerin niteliği (Doktora Sonrası Araştırmacı veya Lisans, Yüksek Lisans / Doktora öğrencisi), burs alacakları süre ve aylık burs miktarlarının belirtilmiş olması şarttır.

2.   Bursiyerlerin projeye dahil edilmesi için Yürütücünün, “Bursiyer Bilgi Formu” ve eklerini bir kereye mahsus olmak üzere Gruba iletmesi ve Gruptan bursiyerin uygunluğuna dair onay alarak SGK işlemlerinin başlatılması amacıyla Kurumda bu işle görevlendirilmiş birime bilgi vermesi gerekmektedir.

3.   Proje yürürlüğe girdikten sonra, her ay ve her bir bursiyer için ilişikteki “Lisans Öğrenci Bursiyer Bilgi Formu”, “Lisansüstü Öğrenci Bursiyer Bilgi Formu” veya “Doktora Sonrası Araştırmacı Bursiyer Bilgi Formu” doldurularak, ekleriyle birlikte burs ödemesinin yapılacağı ilgili birime iletilir.

4.   Burs, SGK giriş tarihinden itibaren başlatılarak, bursiyere ait banka hesabına izleyen ay içerisinde ilgili birim tarafından transfer edilir.

5.   Bursiyer Bilgi Formu”  ve eklerinin ilgili birime verilmemesi halinde burs ödemesi yapılmaz.

6.   Yürütücünün talebi ve ilgili Grubun uygun görmesi durumunda yeni bir kişiye burs ödemesi yapılabilmesi için 2,3 ve 4 üncü maddelerindeki işlemler tekrarlanır.

7.   Burs ödemelerinin bursiyerin görev süresi dolmadan durdurulması veya bursiyerin projeden ayrılması durumunda Yürütücü; ödemenin durdurulması ve SGK bildirim işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla, ilgili birimi aynı gün içerisinde yazılı olarak bilgilendirmelidir.

 

 

Ücretli görevi olanlar:

Burs limitleri:

 

 2016 yılı itibariyle (*)

Ücret karşılığı çalışmayanlar:

Lisans Öğrencisi

 

   500.-TL/ay

Yüksek Lisans Öğrencisi

 

2.200.-TL/ay

Doktora Öğrencisi

 

2.500.-TL/ay

Doktora Sonrası Araştırmacı(Post Doktora) 2800.- TL/ay

Yüksek Lisans Öğrencisi

 

400.-TL/ay

Doktora Öğrencisi

 

 

500.-TL/ay

(*) ARDEB tarafından desteklenen projelerde (1007 programı hariç), yukarıda belirtilen üst limitler aşılmamak ve projenin toplam burs ödeneğinin yeterli olması kaydıyla, burs miktarında yapılacak değişiklikler ilgili Araştırma Destek Grubu onayıyla gerçekleştirilir. 1007 programı kapsamındaki projeler için Grup onayı aranmaz.

 

BİDEB’den tam burs alan Lisansüstü ve Doktora Sonrası Bursiyerler için (1007 programı hariç), projeden de ek burs ödemesi yapılabilir. BİDEB bursu ve projeden yapılacak ek burs ödemesinin toplamı, 2016 yılı için belirlenen proje aylık burs limitlerini aşamaz. BİDEB’den kısmi burs alanlara projeden ayrıca burs ödemesi yapılmaz.

 

Projede yer alan bir bursiyer, BİDEB bursu almaya hak kazandığı takdirde, bu durum proje yürütücüsü tarafından ilgili Gruba bildirilir.BURS EVRAKLARINI DOLDURURKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Bir Bursiyer öğrencisi olan proje için;
 • Ekteki 1 nolu Muhasebe İşlem Fişi(3 Adet), Burs Onay Belgesi(2 Adet) ve öğrenim durumuna göre(Lisans, Lisanüstü, Doktora Sonrası) Burs Bilgi Formu(2 Adet) hazırlanacaktır.
 • Bankalar Listesi hazırlanmasına gerek yoktur.

Birden fazla bursiyer öğrencisi olan proje için;

 • Ekteki 2 nolu Muhasebe İşlem Fişi(3 Adet)  ve Burs Onay Belgesi(2 Adet) tüm öğrencilerin toplam ödenecek burs miktarını gösterecek biçimde hazırlanacaktır, her bir öğrenci için ayrı ayrı hazırlanmayacaktır.
 • Burs Onay Belgesi'nde 'İşin Miktarı' bölümüne  o ay burs alacak öğrenci sayısı yazılacaktır.
 • Bankalar Listesi  tüm öğrencileri içerecek biçimde doldurulacaktır ve Banka listesinin başlığına Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Proje IBAN Numarası ve Proje No yazılması gerekmektedir.(3 Adet)
 • Öğrenim durumuna göre(Lisans, Lisanüstü, Doktora Sonrası) Burs Bilgi Formu her öğrenci için ayrı ayrı düzenlenecektir.(2 Adet)

İlk defa burs alacak öğrenciler için;

 • T.C. Kimlik Fotokopisi(2 Adet),
 • Öğrenci Belgesi,(1 Asıl,1 Fotokopi olmak üzere 2 adet)
 • Lisans Öğrencisi ise en az 3. sınıf öğrencisi olması ve Hazırlık sınıfı hariç ağırlıklı not ortalamasını gösterir belge
 • Öğrencinin, e-Devlet sayfasından ilgili ay için alacağı Müstehaklık belgesini eklemelidir.

Yabancı uyruklu öğrenciler için;

 • Pasaport Fotokopisi eklenmelidir.(2 Adet)

Yabancı uyruklu öğrencilerin bu belgelere T.C. kimlik numaraları yazılmalıdır. T.C. kimlik numaralarını İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi'ne müracaat ederek öğrenebilirler.

GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ HAKKINDA ÖNEMLİ NOT: Gerçekleştirme Görevlisi olarak öncelikle projedeki araştırmacılardan (İTÜ mensubu olmak şartıyla-öğrenci hariç) birisi imza atacaktır. Yoksa bölüm veya fakülteden birisi gerçekleştirme görevlisi olarak proje yürütücüsü tarafından görevlendirilecek ve birimimize yazı ile bildirilecektir. Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisi aynı kişi olamaz.    

Not:Ekteki Bursiyer Bilgi Formları word belgesi formatında olduğu halde bazı tarayıcılarda indirirken hangi programla açmak istersiniz diye sorulabilir. Word programını seçerek açarsanız problem çözülecektir.

 

  Belgeler   

Onay Belgesi
Bankalar Listesi(Güncel)
Bursiyer SGK Bilgi Formu
Yüksek Lisans-Doktora Tübitak Burs Bilgi Formu
Lisans Öğrencisi Tübitak Burs Bilgi Formu
Postdoktora Tübitak Burs Bilgi Formu
Ödeme_emri (Bir öğrenci için)
Ödeme_emri (Birden fazla öğrenci)