Harcama

Doğrudan Temin İçin Gerekli Evraklar

1. Aşama (Onay İçin Gerekli Belgeler)

Doğrudan temin için aşağıdaki belgelerden ikişer nüsha düzenlenmesi gerekmektedir.. 

A. Talep Yazısı
: Ekteki matbu formdur. 

B.  Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı: Mal ve Hizmet alımlarının ihalesi yapılmadan önce idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak KDV hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanakları ile (piyasadan alınan tekliflerde) yaklaşık maliyet cetvelinde gösterilir. Bu yaklaşık maliyet ihale sonuçlanıncaya kadar gizliliği korunur

C. Varsa Sarf Malzemeleri İçin Malzeme Listesi:
Alınacak sarf malzemeleri, liste halinde bir A4 kâğıdına yazılmalı ve proje yürütücüsü tarafından imzalanmalıdır.

D. Teklif alınan 3 firmaya ait teklif belgeleri: 3 ayrı firmadan alınmış teklif kağıdı da hazırlanan belgelere eklenmelidir. Proforma faturaların yabancı para cinsi olması durumunda "Fatura tarihindeki T.C.Merkez Bankası döviz alış kuru kullanılacaktır" ibaresi olmalıdır.

NOT:
Birbirinin devamı olup tek sayfaya sığmayan belgelerde ara sayfaların  da imzalanmış olması gerekmektedir.


Belgeler


Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı
Doğrudan Temin Talep Yazısı

 2. Aşama (Ödeme İçin Gerekli Belgeler)

 • Fatura (Tekliflerin Yabancı Para Birimi olması durumunda fatura tarihindeki T.C. Merkez Bankası Döviz alış kuru kullanılmalıdır.)
 • Firmaya ait (en fazla 15 gün öncesine ait) "Vergi Borcu Sorgu Yazısı"
 • Muayene ve Kabul Komisyonu Tutanağı (Teslim alma tarihi irsaliye tarihinde olmalı ve Muayene ve Kabul Komisyonu Tutanağı tarihi fatura tarihinden önce olmalıdır.)
 • Muayene ve Kabul Komisyonu Tutanağı

  NOT:

  1. Faturaların "İTÜ Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Sarıyer Vergi Dairesi 481 054 9377" adına kesilmesi gerekmektedir.
  2. Firmalara ödemenin zamanında yapılabilmesi için Faturada Banka ve Şube adı ile birlikte IBAN numaralarının  da olması gerekmektedir.


  ÖNEMLİ NOT:
  1- Yapılan bütün alımlar için fakülte/enstitü ayniyat saymanından taşınır işlem fişi kestirilmesi zorunludur.
  2-Muayene ve Kabul Komisyonu tutanağında yer alan teslim alınış tarihi ve tutanak tarihi aynı olmalıdır. Mevzuat gereği teslim alınmayan ve muayenesi yapılmayan mal/mallar için fatura alınamaz.