Bilindiği üzere, 397 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile e-fatura uygulaması yürürlüğe konulmuştur.

5018 sayılı Kanun kapsamındaki kamu idareleri ise Hazine ve Maliye Bakanlığının 04.06.2021
tarih ve 343930 sayılı yazısı ile 10.06.2021 tarihinden itibaren e-fatura uygulamasına dahil edilmiştir.

509 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin “e-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu”
başlıklı IV.1.4. maddesinin b fıkrasında; “e-Fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu bulunan
mükelleflerin, sattıkları mallar ve/veya ifa ettikleri hizmetler için düzenleyecekleri faturaları, bu Tebliğin
“V.7.” ve “VIII.” numaralı bölümlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde e-Fatura olarak
düzenlemeleri ve almaları zorunludur.” hükmü yer aldığından İdaremizce e-fatura kullanımı zorunlu hale
gelmiştir.

Bu amaçla aşağıda yer alan E Fatura işlemlerine ait dokümanların dikkatle incelenerek E Faturaların düzenlenmesi önem arz etmektedir.

E-Fatura Düzenleme Kılavuzu
İç Kontrol Birimi Yazısı
Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu
E-Fatura İtiraz Kılavuzu
E-Fatura Uygulama Bilgileri